KALENDARZ WYDARZEŃ

styczeń 2020
N P W Ś C Pt S
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31

NASI SPONSORZYLEGITYMACJE KLUBOWE


Deklaracja, Statut oraz Regulamin Głuchołaskiego Ludowego Klubu Kolarskiego "VICTORIA" Głuchołazy


Głuchołaski Ludowy Klub Kolarski "Victoria"
ul. Bohaterów Warszawy 13 of
48-340 Głuchołazy
NIP: 753-23-32-315

Bank Spółdzielczy w Głuchołazach nr konta: 
34 8891 0000 0000 0736 2000 0010


e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

TEL. 603-670-585


www.victoria-glucholazy.pl
 

Statut  Głuchołaskiego Ludowego Klubu Kolarskiego
„ VICTORIA” Głuchołazy  
ver. 13-06-2017 >> wersja PDF <<


Rozdział I

Nazwa, teren działania, siedziba i charakter prawny

 

§ 1

 Głuchołaski Ludowy Klub Kolarski „Victoria” zwany dalej ” Klubem” zrzesza miłośników kolarstwa

 szosowego i górskiego

§ 2

 Terenem działania jest miasto i gmina Głuchołazy

§ 3

Siedzibą Klubu jest miasto Głuchołazy, adres kontaktowy  48-34- Głuchołazy, ul. Bohaterów Warszawy 13 of.

§ 4

Klub jest stowarzyszeniem i z tego tytułu posiada osobowość prawną.

§ 5

Klub używa  pieczęci, odznak i znaczków organizacyjnych zgodnie z obowiązującym prawem.

 

Rozdział II

Cele,  środki, sposoby działania

 

 § 6

Celem Klubu jest:

-          propagowanie i uprawianie kolarstwa

-        organizowanie i współorganizowanie imprez kolarskich na terenie gminy Głuchołazy

-        propagowanie i uprawianie biegów narciarskich w okresie zimowym

-        propagowanie i uprawianie piłki nożnej przez członków klubu
      

 Sposoby realizacji celów:

-        wspomaga i inicjuje działania mające na celu tworzenie warunków do uprawiani kolarstwa    szosowego i górskiego oraz narciarstwa biegowego

-        organizuje zespoły o charakterze sportowo-rekreacyjnym lub specjalistycznym

-         organizuje imprezy sportowo rekreacyjne

-         rozwija propagandę i udziela informacji o swej działalności (różne sposoby)

-         podejmuje inne przedsięwzięcia celowe dla realizacji statutowej dzielności lub wynikające z zadań zleconych przez władze klubu

§ 7

Klub realizuje swoje zadania statutowe mogąc współpracować z innymi organizacjami    sportowymi i społecznymi.

§ 8

Działalność Klubu opiera się na społecznej pracy członków i sympatyków.

§ 9

Dla realizacji określonych zadań klub może zatrudniać pracowników.

§ 10

Klub może prowadzić działalność gospodarczą celu uzyskania  środków na działalność statutową – dochód z działalności nie może być przeznaczony do podziału między członków Klubu

 

Rozdział III

Członkowie ich prawa i obowiązki

§ 11

Członkowie Klubu dzielą się na :

-  zwyczajnych

-  wspierających

-  honorowych

§12

Członkami zwyczajnymi mogą być osoby fizyczne o pełnej zdolności do czynności prawnych ,którzy złożą pisemną deklarację , systematycznie opłacają składki członkowskie i zostaną przyjęci przez Zarząd Klubu.

 

§13

 

Członkowie zwyczajni mają prawo do :

-  uczestnictwa w Walnych Zebraniach Klubu z biernym i czynnym prawem wyborczym (patrz Statut §11)

-  zgłaszania propozycji i wniosków wobec władz Klubu

-  uczestnictwa w zawodach i imprezach sportowych organizowanych przez Klub

-  korzystania z wszelkich urządzeń klubu na zasadach określonych przez Zarząd Klubu

-  korzystania z innych uprawnień określonych przez Zarząd Klubu

-dowodem przynależności jest legitymacja członkowska

 

§ 14

Członkami spierającymi mogą być osoby fizyczne i osoby prawne, które popierają cele Klubu, zostaną przyjęci przez Zarząd Klubu i zadeklarują pomoc materialno – finansową dla Klubu.

 

§ 15

Członkowie  wspierający mają prawo do :

-  uczestnictwa bezpośrednio lub przez swoich delegatów w Walnych Zebraniach Klubu

-  zgłaszania wniosków i propozycji wobec władz Klubu

-  korzystania z innych uprawnień określonych przez Zarząd Klubu

 

§  16

1. Członkami honorowymi może zostać osoba fizyczna lub prawna, która położyła szczególne zasługi
2. Godność  członka honorowego może nadać Walne Zebranie Klubu na wniosek Zarządu
3. Członek honorowa nie posiada takich samych praw jak członek zwyczajny
4. Pozbawienie godności członka honorowego następuje na drodze uchwały Walnego Zebrania na wniosek Zarządu  

 

§  17

Do obowiązków członków Klubu należy :

-          branie czynnego udziału w działalności Klubu

-         przestrzeganie postanowień statutu i uchwał władz Klubu , a także wydanych przez nie

            regulaminów

-        zgodne reprezentowanie barw klubu

-        regularne płacenie składek członkowskich na zasadach ustalonych przez Walne Zebranie

           Klubu

-        propagowanie działalności Klubu w  środowisku

 

 § 18

 Członkowstwo Klubu ustaje z chwilą:

1.       Dobrowolnego wystąpienia zgłoszonego na piśmie do Zarządu

2.       Skreślenie z listy członków uchwałą Zarządu następuje w przypadku:

a)      umyślnego naruszenia postanowień statutu

b)      nie brania udziału w działalności statutowej Klubu przez okres 10 miesięcy

c)      nieusprawiedliwionego zalegania z opłatą składek członkowskich przez okres trzech miesięcy

d)      nie przestrzegania regulaminów ustalonych przez władze Klubu

e)      działania na szkodę Klubu

f)        rozwiązania  Klubu

 

 §19

Członek Klubu może być jednocześnie członkiem innego Klubu sportowego z zastrzeżeniem, iż członek innego klubu sportowego działającego ma terenie miasta i gminy Głuchołazy oraz gmin sąsiednich pełniący funkcje w Zarządzie takiego klubu, nie może być członkiem Zarządu Głuchołaskiego Ludowego Klubu Kolarskiego „VICTORIA”

 

Rozdział IV

Władze Klubu

 

§ 20

1.      Władzami Klubu są:

            -   Walne Zebranie Klubu

            -   Zarząd Klubu

            -   Komisja Rewizyjna

2.      Wybór Władz odbywa się w głosowaniu tajnym

            3.      Kadencja władz Klubu trwa cztery lata

4.      Jeżeli szczegółowe postanowienia statutu nie stanowią inaczej, uchwały zapadają zwykłą większością głosów, przy czym wymagana jest obecność połowy liczby uprawnionych członków,

5.      Jeżeli statut nie stanowi inaczej , uchwały władz podejmowane są jawnie. We wszystkich innych sprawach głosowanie tajne można uchwalić zwykłą większością głosów

6.      Mandat wygasa przed upływem kadencji: rezygnacji pisemnej z mandatu

-        wystąpienia lub wykluczenia z Klubu

-        odwołania ze składu

-        utraty praw obywatelskich

7.      Władze klubu są zobowiązane przestrzegać demokracji wewnętrznej, informować Członków o bieżących działaniach oraz wysłuchać i rozpatrzyć opinie, wnioski i uwagi. Stwarzać warunki do pełnego udziału w pracach Klubu wszystkich jego członków.

 

  §21

Walne Zebranie Członków Klubu


1.      Walne Zebranie jest najwyższą władzą Klubu

2.      Walne Zebranie może być zwyczajne i nadzwyczajne

3.      Zwyczajne Zebranie członków zbiera się raz w roku w celu przyjęcia sprawozdania i raz na cztery lata w celu wyboru nowych władz i ustalenia kierunków działania.

4.      Zwyczajne Walne  Zebranie organizuje i zwołuje Zarząd. O terminie ,miejscu i porządku obrad Zarząd zawiadamia członków w formie pisemnej nie później niż na 10 dni przed datą zebrania

5.      Nadzwyczajne Walne Zebranie jest zwoływane przez Zarząd Klubu na skutek:

a)      Uchwały Zarządu Klubu

b)      Żądania Komisji Rewizyjnej

c)      Wniosku uchwalonego przez co najmniej ½ ogólnej liczby członków zwyczajnych Klubu

6.      Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie jest zwoływane w terminie 5 dni od daty zgłoszenia uchwały, żądania lub wniosku i obraduje nad sprawami dla których zostało zwołane

7.      Walne Zebranie jest prawomocne, gdy obecność wynosi co najmniej 1/2członków ( w pierwszym terminie ) , a w drugim terminie podanym w zawiadomieniu bez względu na ilość uprawnionych do głosowania

8.      W Walnym Zebraniu biorą udział z głosem stanowiącym członkowie zwyczajni, każdy uprawniony ma jeden głos

9.      W zebraniu mogą brać udział :

a)      Osoby zaproszone przez Zarząd

b)      Osoby wymienione  w §11 pkt. 2 i 3 niniejszego statutu z głosem doradczym

10.  Kompetencje Walnego Zebrania:

a)      Uchwalenie programu działania

b)      Rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej

c)      Udzielania absolutorium lub  odmowa Władzom (na wniosek Komisji Rewizyjnej)

d)      Dokonywanie oceny całokształtu pracy

e)      Wybór Władz – Zarządu i Komisji Rewizyjnej

f)        Uchwalenie statutu i dokonywanych w nim zmian

g)      Podjęcie uchwały o rozwiązaniu klubu

h)      Rozpatrywanie innych spraw wniesionych przez Zarząd , Komisję Rewizyjną lub Członków


 § 22

Zarząd

 

1.      Zarząd kieruje bieżącą pracą Klubu. W okresach między Walnymi Zebraniami i przed nim odpowiada za prac

2.      Zarząd składa się z pięciu członków wybranych przez Walne Zebranie Członków Klubu:

-       Prezesa

-       Dwóch zastępców Prezesa:

a. Do spraw sportowych.

b. Do spraw organizacyjnych

-       Sekretarza

-       Skarbnika

3.      Do kompetencji Zarządu należy :

a)      Reprezentowanie Klubu na zewnątrz przez Prezesa lub Vice Prezesa

b)      Kierownictwo sprawami Klubu

c)      Realizowanie Uchwał Walnego Zebrania

d)      Zwoływanie Walnych Zebrań

e)      Sporządzanie sprawozdań rocznych, budżetów i bilansów oraz przedstawianie ich Walnemu Zebraniu do rozpatrzenia

f)        Przyjmowanie,  wykluczanie i skreślanie członków

g)      Administracja majątkiem i funduszami Klubu

h)      Prowadzenie korespondencji i rachunkowości Klubu zgodnie z przepisami prawnymi

i)        Przyjmowanie względnie zwalnianie ewentualnych pracowników Klubu

j)        Uchwalanie programów sportowej, organizacyjnej i finansowej działalności Klubu

k)      Ustalanie okresowych planów działalności i opracowywanie preliminarzy budżetowych

l)        Ustalanie regulaminów

m)    Podejmowanie uchwał w sprawie przystąpienia Klubu do innych stowarzyszeń sportowych

n)      Uchwalanie wysokości składek Klubu oraz innych świadczeń na rzecz Klubu

4.      Posiedzenia Zarządu odbywają się co najmniej raz na miesiąc

5.      Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy liczby Członków Zarządu


§ 23

 

Komisja Rewizyjna

1.      Komisja Rewizyjna jest organem kontrolującym całokształt działalności Klubu

2.      Komisja Rewizyjna składa się z trzech członków wybieranych przez Walne Zebranie Klubu na okres 4  lat

3.      Komisja Rewizyjna wybiera ze swego grona Przewodniczącego, Sekretarza i Członka

4.      Komisja Rewizyjna działa w oparciu o regulamin zatwierdzony przez walne Zebranie Klubu

5.      Do czynności Komisji Rewizyjnej należy:

a)      Przeprowadzanie okresowych kontroli działalności statutowej i finansowej Klubu

b)      Wydawanie zaleceń pokontrolnych i w przypadku stwierdzenia uchybień w działalności określenie terminów  oraz sposobów ich usunięcia

c)      Składanie sprawozdań z całokształtu działalności na Walnym Zebraniu Klubu oraz stawianie wniosku o udzielenie lub odmowę udzielenia absolutorium ustępującemu Zarządowi Klubu

d)      Występowanie z wnioskiem o zwołanie Nadzwyczajnego Zebrania Klubu względnie z wnioskiem o zwołanie posiedzenia Zarządu w przypadku stwierdzenia niezgodnych z prawem lub statutem bądź istotnymi interesami Klubu i działań Zarządu


 §24

W przypadku powstania wakatu w Zarządzie lub Komisji Rewizyjnej- władzom tym przysługuje prawo wyboru brakujących członków z pośród członków Klubu. Liczba brakujących członków nie może przekraczać dwóch osób pochodzących z wyboru.

 

 Rozdział V

Wyróżnienia i kary


 § 25

1.      Za aktywny udział w realizacji zadań Klubu przyznawane są wyróżnienia i nagrody.

2.      Zasady i tryb przyznawania wyróżnień i nagród określa regulamin uchwalony przez Zarząd Klubu

3.      W razie naruszenia postanowień statutu lub uchwał Klubu, Zarządowi przysługuje zgodnie z regulaminem zatwierdzonym przez Walne Zebranie Klubu prawo wymierzania następujących kar:

a)      Upomnienie

b)      Nagana

c)      Zawieszenie w prawach członka Klubu na okres jednego miesiąca do jednego roku

d)      Wykluczenie z Klubu

4.      Od uchwały Zarządu o ukaraniu członkowi Klubu przysługuje prawo do odwołania się do Walnego Zebrania Klubu w terminie 30 dni.

5.      Uchwała Walnego Zebrania Klubu o ukaraniu jest ostateczna

Rozdział VI

Majątek i Fundusze Klubu

§ 26

1.      Majątek Klubu stanowią środki finansowe

2.      Na dochód Klubu składają się:

a)      Składki członkowskie

b)      Dotacje i darowizny

c)      Dotacje na zadania państwowe z zakresu kultury fizycznej zlecone Klubowi

d)      Dotacje na zadania zlecone przez Samorząd Terytorialny

e)      Dochód z działalności gospodarczej

3.      Do ważności oświadczeń w zakresie praw i obowiązków majątkowych i finansowych oraz udzielenia pełnomocnictw wymagane są podpisy dwóch osób : Prezesa i jednego z Członków Zarządu Klubu

4.      Wszystkie pisma i dokumenty klubu wychodzące na zewnątrz podpisuje Prezes lub Vice Prezes

5.      Dochód z działalności gospodarczej Klubu służy realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału pomiędzy jego członków

 

Rozdział VII

Zmiana statutu, likwidacja lub rozwiązanie klubu

 

§ 27

1.      Wszystkie zmiany statutu wymagają uchwały WALNEGO Zebrania powziętej większością 2/3głosów, przy czym wniosek zmianę statutu nie może wpłynąć później niż na 7 dni przed terminem Walnego Zebrania

2.      Likwidacja Klubu może nastąpić na podstawie uchwały Walnego Zebrania członków podjętej większością 2/3 głosów w obecności co najmniej połowy członków

3.      Wniosek o likwidację nie może być wnioskiem nagłym, ale musi wpłynąć co najmniej na jeden miesiąc przed terminem Walnego zgromadzenia członków i musi być umieszczony w porządku obrad

4.      Przy uchwale Walnego Zebrania o likwidacji Klubu musi buć uchwała o przeznaczeniu pozostałego majątku.

§28

 

Statut oraz jego zmiany wchodzą w życie po uprawomocnieniu się stosownego postanowienia Sądu Rejestrowego.


Regulamin Głuchołaskiego Klubu Kolarskiego

„ VICTORIA” Głuchołazy
Regulamin Głuchołaskiego Klubu Kolarskiego

„ VICTORIA” Głuchołazy

§ 1.

Głuchołaski Klub Kolarski VICTORIA działa jako stowarzyszenie w oparciu o statut , ustawę o Kulturze Fizycznej i ustawę o Sporcie Kwalifikowanym.

§ 2.

Najwyższą władzą Klubu jest Walne Zebranie Członków . Klub reprezentowany jest przez
Zarząd Stowarzyszenia, który zobowiązany jest do bieżącej realizacji programu działania
ustalonego przez Walne Zebranie.

§ 3.

Celem działalności Klubu jest :

 1. Propagowanie i uprawianie kolarstwa jako zdrowego sposobu na życie.
 2. Organizowanie i współorganizowanie imprez kolarskich.
 3. Propagowanie i uprawianie narciarstwa biegowego jako zdrowego sposobu na życie
  w okresie zimowym.
 4. Organizowanie ,współorganizowanie imprez związanych z narciarstwem biegowym i
  popularyzacja tej dziedziny sportu wśród mieszkańców gminy Głuchołazy.

§ 4.

 1. Warunki przynależności do Klubu :

a)      złożenie deklaracji o chęci rozwijania swych umiejętności i jej
praktyczna realizacja poprzez aktywne uczestnictwo w zajęciach
szkoleniowych , aktywnej pomocy w pracach Klubu

b)      zezwolenie rodziców lub opiekunów dla dzieci i młodzieży do lat 18

c)      badania lekarskie zezwalające na uprawianie sportu ( dot. dzieci i
młodzieży do lat 18)

d)     bieżące opłacanie składek członkowskich

e)      przestrzeganie zasad bezpieczeństwa zgodnie przepisami BHP,
Kodeksu Drogowego i wewnętrznych regulaminów Klubu

f)       posłuszeństwo instruktorom i opiekunom

g)      kultura osobista i zdyscyplinowanie

§5

Warunkiem przynależności dzieci do lat 14 do Klubu ,jest przynależności do Klubu przynajmniej jednego z rodziców bądź też innej osoby dorosłej z rodziny nieletniego (pełnoletni brat ,siostra, dziadek itp.)

§6

 1. Na obowiązkowe opłaty składają się :

a)      Składki członkowskie - płatne kwartalnie w kwocie 10 zł

b)      Jednorazowa opłata za znaczek klubowy i legitymacje klubową w wysokości 5 zł

 1. 2.      Dzieci i młodzież ucząca się do lat 16 są zwolnieni z opłacania składek
 2. 3.      Młodzież ucząca a nie pracująca się w wieku 17 – 25 lat opłaca składki w 50% wysokości

§ 7

Każdy uczestnik Klubu zobowiązany jest do dbania o sprawność fizyczną i winien ją systematycznie podnosić.

§ 8

 1. Klub prowadzi działalność w trzech grupach realizacyjnych poszczególne zadania:

a)      grupa sportowa

b)      grupa rekreacyjna

c)      grupa narciarstwa biegowego

 1. 2.      Walne Zebranie członków Klubu z pośród członków klubu powołuje trzy osobowe
  zarządy grup realizacyjnych ,które ze swoich członków powołują kierowników grup
 2. 3.      Do zadań zarządów grup realizacyjnych należeć między innymi będzie:

a)      Opracowanie kwartalnych planów działania dla poszczególnych grup i
przedstawianie ich do zatwierdzenia przez Zarząd Klubu

b)      Opracowanie kwartalnego planu wydatków dla poszczególnych grup i
przedstawianie ich do zatwierdzenia przez Zarząd Klubu

c)      Organizacja imprez sportowych w swoim zakresie działania

d)     Organizacja wyjazdów grupowych członków klubu na zawody, organizacja transportu oraz załatwianie wszelkich spraw związanych z
grupą,

e)      Inne zadania wypracowane przez Zarząd i członków grup realizujących.

 1. Kierownicy grup ściśle współpracują z Zarządem Klubu i uczestniczą w zebraniach Zarządu z głosem doradczym.

§ 9

 1. Każdy uczestnik powinien posiadać własny sprzęt i ubiór sportowy .
 2. Wyjazdy na zawody, obozy sportowe, opłaty licencji P.Z. Kol odbywają się na koszt uczestników.
 3. 3.      Koszty te obejmują : przejazd, wpisowe, noclegi i wyżywienie, koszty pobytu i opiekę instruktorską ( w przypadku obozów)

§ 10

 1. W miarę posiadanych środków dla członków klubu przewiduje się dofinansowanie do zawodów, obozów, konsultacji zakupu sprzętu oraz opłat za licencje sportowe.
 2. Dofinansowanie do startowego członków klubu ustala indywidualnie Zarząd Klubu, przyjmując następujące zasady:

a)      Dopłata do startowego w imprezach organizowanych przez Klub, dla członka klubu wynosi 20% jego wartości.

b)      Dopłata do opłaty startowej w imprezach na szczeblu województwa
wynosi 50% dla członka Klubu,(mistrzostwa województwa itp.)

c)      Dopłata do opłaty startowej w imprezach ogólnokrajowych(mistrzostwa Polski, Puchar Polski ,imprezy cykliczne) wynosi 80 % dla członka klubu,

 1. Dofinansowanie do zakupu sprzętu i ubiorów kolarskich dla członków klubu
  realizowania będzie w ramach posiadanych środków finansowych przy czym
  dofinansowanie do strojów kolarskich realizowane będzie na następujących
  zasadach:

a)      Dofinansowanie będzie przysługiwać członkom klubu tylko do klubowych stroi kolarskich zamawianych przez klub

b)      Dopłata przysługiwać będzie członkowi Klubu który ma roczny okres
przynależności klubowe

c)      Wysokość dopłaty do strojów kolarskich ustalana będzie przez Zarząd Klubu w formie Uchwały

d)     Stroje kolarskie dofinansowane przez Klub stanowią własność klubu i
podlegają ewidencji klubowej

e)      Ustala się 2 letni okres używalności strojów kolarskich i po tym okresie
używalności stroje kolarskie przechodzą na własność użytkownika

 1. Z chwilą ustania członkostwa w klubie członek Klubu zobowiązany jest do zwrotu stroju kolarskiego na które otrzymał dofinansowanie lub zwrotu wysokości dotacji w przypadku:

a)      Umyślnego naruszenia postanowień Statutu Klubu

b)      Nie brania udziału w statutowej działalności Klubu przez okres 10 miesięcy

c)      Niesprawiedliwego zalegania z opłatą składek przez okres miesięcy

d)     Działania na szkodę klubu

 1. Członek klubu posiadający strój kolarski zobowiązany jest do utrzymania go w należytym stanie, prania go i konserwowania zgodnie z instrukcją, użytkowania oraz użytkowania go tylko w czasie uprawiania kolarstwa.

§ 11

Zmiana przynależności klubowej wszystkich zawodników odbywa się zgodnie z regulaminami Polskich Związków Sportowych

§ 12

Warunkiem przyjęcia do GKK „Victoria” jest zaakceptowanie powyższego regulaminu i
złożenia deklaracji przystąpienia do klubu.

§ 13

Zarząd Klubu zastrzega sobie prawo do interpretacji powyższego regulaminu.

§ 14

Regulamin wchodzi w życie z dniem jego uchwalenia przez Walne Zebranie Członków Klubu

 

Uchwała Walnego Zebrania Członków z dnia14.01.2011r.